kurs trenerów sportu

Na podstawie Porozumienia Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w szkoleniu sportowym z dnia 5 lipca 2013 roku UCEU AWFiS Gdańsk prowadzi kursy na tytuł trenera sportu.

Kształcenie trenerów sportu w ramach kursów jest organizowane w sportach, w których mogą działać polskie związki sportowe.

W szczególności zapraszamy na kursy w podanych niżej sportach:

pływanie
kulturystyka
koszykówka
tenis
 1. kurs obejmuje 250 godzin zajęć programowych – program kursu jest realizowany przez kadrę trenerską i zawiera 80 godzin zajęć w zakresie podstaw teoretycznych, 120 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 50 godzin praktyki trenerskiej w klubie sportowym
 2. wymogi wstępne dla kandydatów na kurs: wykształcenie maturalne, co najmniej roczny udokumentowany instruktorski staż zawodowy lub 5-letni staż zawodniczy, złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w skład którego wchodzą:
  • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
  • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum maturalne
  • dokument potwierdzający co najmniej roczny instruktorski staż  zawodowy (kopia legitymacji instruktora danego sportu, zaświadczenie z klubu sportowego) lub dokument potwierdzający 5-letni staż zawodniczy
  • kopia dowodu osobistego
  • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
  • 2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
  • potwierdzenie opłaty za kurs (najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu)

KONTAKT DO BIURA UCEU

mgr Agnieszka Podbielska główny specjalista, menedżer sportu
tel. 58/55 47 347
kom. 603 766 369
e-mail: biurouceu@awf.gda.pl
pokój 13 w budynku głównym Uczelni

Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00
sobota w wybranych terminach

Adres
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk
Ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

piłka siatkowa
piłka ręczna

Program organizacji kursu trenera piłki ręcznej

umożliwiający ubieganie się o wydanie licencji trenerskiej kategorii B

(odpowiednik tytułu trenera klasy II w świetle przepisów obowiązujących do 2013 r.)

Absolwenci otrzymują dyplom trenera piłki ręcznej umożliwiającą wydanie licencji trenerskiej B oraz zaświadczenie ukończeniu kursu trenerskiego

 • Terminy: do ustalenia – po skompletowaniu grupy minimum 16 osób

Miejsce zajęć:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Warunkiem uzyskania uprawnień  jest:
- minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;
- pozytywna ocena z egzaminu części ogólnej (test);
- pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;
- pozytywna ocena z dwóch prac seminaryjnych (jedna z zakresu teoretycznych podstaw sportu, druga z zakresu techniki i taktyki piłki ręcznej);
- pozytywna ocena pracy dyplomowej;
- pozytywna ocena z egzaminu końcowego;

Program – 220 godzin
Część ogólna - 58 godzin (teoria szkolenia sportowego, anatomia funkcjonalna, podstawy zarządzania i prawa w sporcie, fizjologia sportu, biomechanika sportu, psychologia sportu)
Część specjalistyczna - 62 godziny - wykłady, 84 godzin – warsztaty/zajęcia praktyczne;
(nazewnictwo i symbolika stosowana do zapisu ćwiczeń i treningu oraz opisu techniki i taktyki gry; piłka ręczna – odmiany gry, zastosowanie na obiektach otwartych; zawody sportowe; nauczanie i doskonalenie techniki indywidualnej; technika indywidualna w poszczególnych elementach gry; nauczanie i doskonalenie taktyki gry (taktyka ataku i obrony); bramkarz - technika i taktyka gry; kontrola pracy treningowej)
Część seminaryjna - 16 godzin
Ostatnim etapem kursu jest seminarium prowadzone przez promotora. Zajęcia obejmują ustalenie tematu pracy pisemnej oraz pomoc metodyczną. Zaświadczenia ukończenia kursu będą  wydane po obronie pracy pisemnej.

Wymagania od kandydatów:
Posiadany stopień instruktora  piłki ręcznej, wykształcenie co najmniej średnie - matura, ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia, niekaralność.

Informacje i zgłoszenia: Biuro UCEU AWFiS Gdańsk

tel. 58/55 47 347
kom. 603 766 369
e-mail: biurouceu@awf.gda.pl
pokój 13 w budynku głównym Uczelni
Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00
sobota w wybranych terminach
Adres
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk
Ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

Wymagana dokumentacja:

 1. karta zgłoszenia;
 2. oświadczenia na kurs;
 3. kopia legitymacji instruktora piłki ręcznej lub licencji trenerskiej C (ZPRP)
 4. kopia dowodu osobistego;
 5. kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie - matura
 6. fotografia w wersji elektronicznej format jpg – rozmiar 3,28 cm (387 pikseli) x  2,62 cm (309 pikseli), 300 dpi, max 100kB
 7. 2 fotografie o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm;
 8. zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie trenerów piłki ręcznej;
 9. potwierdzenie opłaty za kurs

*System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

 

strzelectwo sportowe
PODSTAWOWE INFORMACJE O KURSIE TRENERA SPORTU
 1. kurs obejmuje 250 godzin zajęć programowych – program kursu jest realizowany przez kadrę trenerską i zawiera 80 godzin zajęć w zakresie podstaw teoretycznych, 120 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 50 godzin praktyki trenerskiej w klubie sportowym
 2. wymogi wstępne dla kandydatów na kurs: wykształcenie maturalne, co najmniej roczny udokumentowany instruktorski staż zawodowy lub 5-letni staż zawodniczy, złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w skład którego wchodzą:
  • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
  • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum maturalne (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • dokument potwierdzający co najmniej roczny instruktorski staż  zawodowy (kopia legitymacji instruktora danego sportu, zaświadczenie z klubu sportowego) lub dokument potwierdzający 5-letni staż zawodniczy
  • kopia dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (może to być także kopia aktualnych badań okresowych potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • 2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
  • potwierdzenie opłaty za kurs (najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu)
 3. trener sportu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo – treningowej we wszystkich obszarach sportu wyczynowego nie wymagającej licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego