kurs instruktorów rekreacji ruchowej

Na podstawie Porozumienia Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w rekreacji ruchowej z dnia 23 listopada 2012 roku UCEU AWFiS Gdańsk prowadzi kursy na tytuł instruktora rekreacji ruchowej.

Kształcenie instruktorów rekreacji ruchowej w ramach kursów jest organizowane w specjalnościach wymienionych w Porozumieniu.

W szczególności zapraszamy na kursy w podanych niżej specjalnościach:

fitness – ćwiczenia siłowe

Instruktor fitness-ćwiczenia siłowe

Cel: Uzyskanie niezbędnej wiedzy przez uczestników szkolenia umożliwiającej pracę w charakterze instruktora ćwiczeń siłowych w klubach fitness oraz innych placówkach rekreacyjno-sportowych
Uczestnicy: studenci i absolwenci AWFiS, nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy (tylko cz. specjalistyczna), miłośnicy aktywności fizycznej oraz pasjonaci ćwiczeń fizycznych posiadający min. średnie wykształcenie (konieczność uczestniczenia w części ogólnej kursu instruktora)
Warunki rekrutacji: Złożenie wniosku rekrutacyjnego oraz wszystkich niezbędnych dokumentów do Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej
Tryb kursu: Niestacjonarny-zjazdy weekendowe. Max. dwa zjazdy w miesiącu.
Czas trwania: Uzależniony od ilości zjazdów.
Liczba godzin: 120 godz.
Wybrane treści programowe: Nauka techniki wybranych ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem wolnych ciężarów, własnego ciężaru ciała, maszyn siłowych. Metodyka treningu siłowego.
Formy zaliczenia: Kolokwium pisemne z teorii i metodyki treningu siłowego. Sprawdzian praktyczny ze znajomości techniki wykonania ćwiczeń siłowych. Egzamin końcowy.
Termin zajęć: Kurs instruktorski odbywa się po zgłoszeniu 16 osób.
Cena: 1100 zł
Dokument końcowy: Legitymacja instruktora rekreacji ruchowej AWFiS ze specjalnością fitness ćwiczenia siłowe.

KONTAKT
biurouceu@awf.gda.pl
BIURO Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej 58 5547347 - mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369

fitness – nowoczesne formy gimnastyki

FITNESS - NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI

Celem szkolenia jest przygotowanie profesjonalnej kadry instruktorskiej do prowadzenia grupowych zajęć w fitness klubach lub w obiektach sportowo-rekreacyjnych. Efektem działalności zawodowej instruktorów ma być przede wszystkim podniesienie lub utrzymanie sprawności fizycznej osób w różnym wieku ze zróżnicowanym potencjałem sprawności przy uwzględnieniu ich potrzeb, oczekiwań i możliwości.

UCZESTNICY - osoby pełnoletnie z wykształceniem min. średnim (zdany egzamin maturalny), posiadające dobrą kondycję, wyczucie rytmu, empatyczne podejście do ludzi (potencjalnych klientów)

ZASADY RKRUTACJI - złożenie kompletu dokumentów, w skład którego wchodzi:

 • karta zgłoszenia
 • kopia świadectwa maturalnego
 • oświadczenie o niekaralności
 • zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w kursie
 • fotografia w wersji elektronicznej
 • kopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie opłaty (po otrzymaniu informacji o rozpoczęciu kursu)

TRYB KURSU I CZAS TRWANIA - weekendowy (sesje sobotnio-niedzielne po max. 10 godz. dydaktycznych dziennie); liczba godzin - 120

WYBRANE TREŚCI ĆWICZEŃ

 1. Podstawowe kroki w aerobiku – Low Impact i High Impact, metodyka nauczania figur z kroków bazowych, technika, najczęściej popełniane błędy, modyfikacje - tranzycje, anonsowanie, tworzenie bloków choreograficznych, zmiany stron, zasady doboru choreografii do grupy.
 2. Budowa muzyki, dobór muzyki do zajęć.
 3. Komunikacja instruktora z grupą, instruowanie werbalne i niewerbalne, organizacja i bezpieczeństwo w grupowych formach fitnessu.
 4. Step - podstawowe kroki metodyka nauczania figur z kroków bazowych, technika, najczęściej popełniane błędy, modyfikacje - tranzycje, anonsowanie, tworzenie bloków choreograficznych, zmiany stron, zasady doboru choreografii do grupy.
 5. Komunikacja instruktora z grupą w czasie zajęć na stepie, instruowanie werbalne i niewerbalne, przekazywanie informacji o zajęciach, poprawianie błędów
 6. Organizacja i bezpieczeństwo w grupowych zajęciach na stepie.
 7. Body Sculpt, Body Shape , Fit Ball, Fit Cross , TBC, Pump-  ćwiczenia kształtujące i rozciągające  na poszczególne grupy mięśniowe, technika wykonania, terminologia, pozycje wyjściowe, płaszczyzny i kierunki ruchu, modyfikacje, dobór do możliwości grupy i celu zajęć.
 8. Metodyka nauczania pozycji wyjściowych i wybranych. Nauka odpowiedniego korygowania błędów.
 9. Metodyka prowadzenia zajęć opartych o ćwiczenia wzmacniające i rozciągające poszczególne grupy mięśniowe.
 10. Sprzęt w zajęciach modelujących sylwetkę, zasady wykorzystania, bezpieczeństwo. Przybory typowe i nietypowe.
 11. Samodzielne planowanie i prowadzenie wybranych jednostek ćwiczebnych.

WYBRANE TREŚCI WYKŁADÓW

1. Podstawowe pojęcia związane z ruchem fitness oraz charakterystyka wybranych zajęć.

2. Budowa i funkcje narządu ruchu.

3. Energetyka pracy mięśniowej.

4. Komponenty treningu fitness.

5. Intensywność zajęć fitness i jej monitorowanie.

6. Wybrane narzędzie motywacyjne w zajęciach fitness, style kierowania grupą.

7. Stan zdrowia a trening fitness.

8. Ochrona kręgosłupa w lekcji fitness.

9. Pierwsza pomoc w przypadku wystąpienia kontuzji lub omdlenia lub urazu., charakterystyka typowych urazów.

FORMA ZALICZENIA - sprawdziany cząstkowe oraz egzamin końcowy

TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – po skompletowaniu grupy min. 16 osób

CENA – 1.500 zł

DOKUMENT KOŃCOWY – legitymacja instruktora rekreacji ruchowej – fitness – nowoczesne formy gimnastyki

KIEROWNIK KURSU - dr Aleksandra Jażdżewska

KONTAKT - mgr Agnieszka Podbielska - główny specjalista ds. studiów podyplomowych i kursów dokształcających, menedżer sportu
BIURO UCEU (pokój 13 w budynku głównym Uczelni)
tel. 58/55 47 347
tel. 603 766 369
e-mail: biurouceu@awf.gda.pl
www.uceu.awf.gda.pl

fitness – w szkole

Wszelkie informacje u pełnomocnika szkolenia: dr Aleksandra Jażdżewska e-mail: olazarebska@tlen.pl

 

fitness – w ciąży i po porodzie
narciarstwo powszechne – zjazdowe

KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ

INSTRUKTOR NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO- POWSZECHNEGO

 

CEL: głównym celem jest przygotowanie do nauczania narciarstwa zjazdowego na poziomie podstawowym i średnim.

UCZESTNICY: posiadający świadectwo dojrzałości oraz podstawowe umiejętności jazdy na nartach zjazdowych

WARUNKI REKRUTACJI: złożenie wniosku rekrutacyjnego oraz wszystkich niezbędnych dokumentów do Uczelnianego Centrum Szkolenia Ustawicznego.

TRYB KURSU: wyjazdowy, górski obóz szkoleniowy

CZAS TRWANIA: 9 dni szkoleniowych 

WYBRANE TREŚCI PROGRAMOWE: opanowanie podstawowych ewolucji techniki jazdy na nartach zjazdowych, zapoznanie z ogólnymi zasadami techniki i metodyki nauczania, organizacji zawodów oraz wycieczek.

FORMA ZALICZENIA: uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z teorii (tematyka wykładów) oraz praktyki (jazda techniczna).

TERMIN ZAJĘĆ: ustalony po zgłoszeniu się min 10 osób na zebraniu informacyjnym

CENA: 1200zł. (koszt administracyjny kursu). Koszty utrzymania uczestnicy pokrywają ze środków własnych (dojazd, zakwaterowanie, karnety na wyciągi).

DOKUMENT KOŃCOWY: legitymacja instruktora rekreacji ruchowej ze specjalności narciarstwo zjazdowe- powszechne

KIEROWNIK: dr Krzysztof Makowski

e- mail: makowkamax@wp.pl,

tel. 502 680 393

 

aqua aerobik

Kurs instruktora rekreacji ze specjalnością AQUA AEROBIK
część specjalistyczna

CEL: Przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego prowadzenia zajęc aqua aerobiku w sposób metodyczny, bezpieczny i efektywny. Przygotowanie to egzaminu kwalifikującego i otrzymanie legitymacji instruktorskiej.

UCZESTNICY: głównie studenci AWFiS oraz osoby pełnoletnie z wykształceniem min. średnim (zdany egzamin maturalny)

WARUNKI REKRUTACJI: Posiadanie: dobrej kondycji, wyczucia rytmu, empatyczne podejście do ludzi (potencjalnych klientów) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie; złożenie kompletu dokumentów w skład którego wchodzą:

 • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie - MATURA (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • kopia dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (może to być także kopia aktualnych badań okresowych potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • 2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
 • potwierdzenie opłaty za kurs (najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu)

rekrutacja ciągła (decyduje kolejność zgłoszeń)

TRYB KURSU: weekendowy (sesje sobotnio-niedzielne)

CZAS TRWANIA: Od 2m-cy do 3m-cy

LICZBA GODZIN: 90h - część specjalistyczna (w tym ok 50 godzin praktycznych na pływalni AWFiS)

FORMA ZALICZENIA: Podczas trwania kursu zaliczenia i sprawdzian wiedzy praktycznej, uczestnictwo z zajęciach, końcowy egzamin

TERMIN ZAJĘĆ: początek kursu planowany na LISTOPAD 2014 (warunek to zgłoszenie min 16 osób), w przypadku nie zebrania grupy termin rozpoczęcia kursu ulegnie przesunięciu. Po pierwszym spotkaniu organizacyjnym następuje ustalenie kolejnych terminów spotkań

CENA: 1100zł (przy 16 osobach, gdy będzie 25 osób cena kursu będzie wynosiła 950 zł)

DOKUMENT KOŃCOWY: legitymacja instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością AQUA AEROBIC

KIEROWNIK KURSU: dr Beata Rogo

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY EDUKACYJNEJ !!!

mgr Agnieszka Podbielska
główny specjalista ds. studiów podyplomowych i kursów dokształcających, menedżer sportu
tel. 58/55 47 347
tel. 603 766 369
e-mail: biurouceu@awf.gda.pl
pokój 13 w budynku głównym Uczelni

dr Wojciech Sakłak
Kierownik Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk
tel. 58/55 47 348
tel. 605 554 511
pokój 12 w budynku głównym Uczelni

Adres
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk
Ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

 

samoobrona

Cel: Uzyskanie przez uczestników szkolenia niezbędnej wiedzy i umiejętności umożliwiających pracę w charakterze instruktora samoobrony. Zdobyte uprawnienia dają możliwość pracy zawodowej z dziećmi (np. w przedszkolach),  z młodzieżą, dorosłymi oraz w służbach mundurowych, elementy samo asekuracji powinny być również wykorzystane w zajęciach z osobami starszymi (gerontologii).
Uczestnicy: Dobrze widziane jest praktykowanie przez kandydatów jednej ze sztuk walki np. zapasy, judo, boks, aikido, karate, ju jutsu itd. i itp. oraz dobra sprawność fizyczna.
Warunki rekrutacji: Złożenie wniosku rekrutacyjnego oraz wszystkich niezbędnych dokumentów do Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej 
Tryb kursu: zjazdy sobotnio-niedzielne lub w tygodniu w godzinach wieczornych, zostanie ustalona z zainteresowanymi podczas pierwszych spotkań informacyjno-organizacyjnych.
Czas trwania: Uzależniony od ilości zjazdów. 
Liczba godzin: 90 godz. zajęć praktycznych oraz teoretycznych (część specjalistyczna) + 60 godzin (część ogólna)
Wybrane treści programowe: w czasie kursu będzie prowadzone nauczanie samo asekuracji oraz technik: rzutów, chwytów oraz uderzeń, które znajdują zastosowanie w formach samoobrony.
Formy zaliczenia: egzamin praktyczny 
Termin zajęć: Kurs instruktorski odbywa się po zgłoszeniu 16 osób.
Cena: 1100 zł (część specjalistyczna)
Dokument końcowy: Legitymacja instruktora rekreacji ruchowej AWFiS ze specjalnością samoobrona

Zajęcia prowadzić będą pracownicy dydaktyczno-naukowi AWFiS Gdańsk, specjaliści od sztuk walki:

dr Marek Adam – judo, ju jutsu i sambo

dr Beata Wolska – judo, ju jutsu

dr Sławomir Tyszkowski – judo, ju jutsu

 

Wszelkie informacje u kierownika kursu:

dr Adam Marek e-mail: awfadammarek@wp.pl

kom. 501535586

Podstawowe informacje o kursach instruktorów rekreacji ruchowej

PODSTAWOWE INFORMACJE O KURSIE INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ

1. kurs obejmuje około 150 godzin zajęć programowych – program kursu jest realizowany przez kadrę instruktorską i trenerską i zawiera zajęcia w zakresie podstaw teoretycznych oraz zajęcia ze specjalności rekreacji ruchowej  
2. wymogi wstępne dla kandydatów na kurs: pełnoletniość, wykształcenie średnie, złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w skład którego wchodzą:
- karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
- kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
- kopia dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
- oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (może to być także kopia aktualnych badań okresowych potwierdzona za zgodność z oryginałem)
- 1 fotografia w wersji elektronicznej - format jpg – rozmiar 3,28 cm (387 pikseli) x  2,62 cm (309 pikseli), 300 dpi, max 100kB
- potwierdzenie opłaty za kurs (najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu)
3. instruktor rekreacji ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć (lub imprez sportowo – rekreacyjnych) z wybranej specjalności w sposób bezpieczny, efektywny i satysfakcjonujący dla uczestników; w pracy zawodowej potrafi wykorzystać kompetencje właściwe dla kształcenia akademickiego
4. wzór legitymacji instruktora rekreacji ruchowej (załącznik do Porozumienia Rektorów AWF z dnia 23.11.2012)

Awers:
*) w przypadku AWFiS w Gdańsku pełna nazwa uczelni powinna brzmieć: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
**) określenie specjalności zgodne z wykazem w Porozumieniu

Rewers:
*) w przypadku AWFiS w Gdańsku pełna nazwa uczelni powinna brzmieć: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu