KURS INSTRUKTORA SPORTU

Na podstawie Porozumienia Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w szkoleniu sportowym z dnia 5 lipca 2013 roku UCEU AWFiS Gdańsk prowadzi kursy na tytuł instruktora sportu.
Kształcenie instruktorów sportu w ramach kursów jest organizowane w sportach, w których mogą działać polskie związki sportowe.
W szczególności zapraszamy na kursy w podanych niżej sportach:

CZĘŚĆ OGÓLNA

CEL: częściowe przygotowanie do prowadzenia zajęć w charakterze instruktora sportu 

UCZESTNICY: osoby, które planują udział w części specjalistycznej kursu instruktora sportu w wybranym sporcie

WARUNKI REKRUTACJI: złożenie karty zgłoszenia (zakładka "druki") oraz pozostałych wymaganych dokumentów w Biurze Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej

CZAS TRWANIA: 3 sesje sobotnio - niedzielne

LICZBA GODZIN: 60

TREŚCI PROGRAMOWE: anatomia, biomechanika, fizjologia i biochemia człowieka, medycyna sportu, pierwsza pomoc, pedagogika, psychosocjologiczne podstawy sportu, coaching w sporcie, odnowa biologiczna, podstawy żywienia sportowca, teoria sportu, teoria treningu sportowego

FORMA ZALICZENIA: egzamin

TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: ustalany jest po skompletowaniu minimum 20-osobowej grupy

CENA: 650 PLN

DOKUMENT KOŃCOWY: zaświadczenie

Pełnomocnik kursu: dr Marcin Dornowski

KONTAKT DO BIURA UCEU:
mgr Agnieszka Podbielska tel. 58/55 47 347; kom. 603 766 369; e-mail: biurouceu@awf.gda.pl

Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00
sobota w wybranych terminach

PŁYWANIE

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA (bez licencji Polskiego Związku Pływackiego)

Cel: wszechstronne przygotowanie do pracy jako instruktor sportu w pływaniu - uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do programowania  i prowadzenia zajęć z pływania z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz z osobami dorosłymi

Uczestnicy: osoby pełnoletnie posiadające minimum wykształcenie średnie, które wykażą się sprawnością pływacką - uzyskają pozytywną ocenę ze sprawdzianów:

 • 100 m stylem zmiennym – ocena techniki pływania czterema stylami
 • 50 m holowanie osoby nieprzytomnej

Czas trwania kursu: ok. 5 sesji weekendowych (piątek po południu - sobota - niedziela)

Liczba godzin:  90 godzin plus 30 godzin praktyki specjalistycznej organizowanej we własnym zakresie

Wybrane treści programowe: funkcje i znaczenie pływania sportowego, charakterystyka jako dyscypliny sportu, rys historyczny, struktura organizacyjna  sportu pływackiego, teoretyczne podstawy pływania, biomechaniczne kryteria oceny sportowej techniki pływania, wybrane zagadnienia z ogólnej metodyki nauczania pływania, technika i metodyka pływania stylem grzbietowym, klasycznym, motylkowym,  zmiennym i kraulem, organizacja zawodów i imprez pływackich, czynniki determinujące motoryczność pływaka, organizacja szkolenia sportowego w pływaniu, dobór i selekcja w sporcie pływackim struktura , treść treningu pływackiego, formy, środki i metody stosowane w szkoleniu pływackim, rozwój wytrenowania w pływaniu i jego kontrola ,analiza wyników sportowych w pływaniu, prognozowanie obciążenia treningowego. organizacja pracy instruktora pływania, bezpieczeństwo zajęć w wodzie

Formy zaliczenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych, seminaryjnych, hospitacji i prowadzeń; wykazanie się umiejętnościami technicznymi na poziomie umożliwiającym demonstrowanie  ćwiczeń; uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanych konspektów lekcji pływania i zajęć treningowych; uzyskanie pozytywnej oceny z prowadzenia zajęć z zakresu nauczania i doskonalenia sportowej techniki pływania; wykazanie się umiejętnością udzielenia pomocy w razie wypadku nad wodą; uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie teoretycznym

Wymagania wobec kandydata: pełnoletniość, wykształcenie średnie, zaliczona część ogólna kursu instruktora sportu w wymiarze min. 60 godzin, złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
 • 2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie zaliczonej części ogólnej kursu
 • potwierdzenie opłaty za kurs (najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu)

Termin zajęć: po skompletowaniu grupy

Cena: 1.200 PLN

Dokument końcowy: legitymacja instruktora sportu w pływaniu, podpisana przez JM Rektora AWFiS Gdańsk oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu

Pełnomocnik kursu: dr Piotr Makar

KONTAKT DO BIURA UCEU:
mgr Agnieszka Podbielska tel. 58/55 47 347; kom. 603 766 369; e-mail: biurouceu@awf.gda.pl

Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00
sobota w wybranych terminach

KULTURYSTYKA

Cel:  wszechstronne przygotowanie do pracy w charakterze instruktora sportu w kulturystyce poprzez wyposażenie go w wiedzę i umiejętności potrzebne do programowania i prowadzenia treningów kulturystycznych z młodzieżą szkolną oraz z osobami dorosłymi

Uczestnicy: osoby zainteresowane pracą w charakterze instruktora sportu w kulturystyce

Wymagania wobec kandydata: pełnoletniość, wykształcenie średnie, zaliczona część ogólna kursu instruktora sportu w wymiarze min. 60 godzin, złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
 • 2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie zaliczonej części ogólnej kursu
 • potwierdzenie opłaty za kurs (najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu)

Czas trwania: sesje weekendowe (sobota - niedziela)

Liczba godzin: 90 godzin plus 30 godzin praktyk specjalistycznych organizowanych we własnym zakresie

Wybrane treści programowe: funkcje i znaczenie kulturystyki , charakterystyka kulturystyki jako dyscypliny sportu, rys historyczny kulturystyki,  teoretyczne podstawy kulturystyki, biomechaniczne kryteria oceny sportowej techniki ćwiczeń siłowych, wybrane zagadnienia z ogólnej metodyki nauczania kulturystyki,  organizacja zawodów i imprez kulturystycznych, czynniki determinujące motoryczność kulturysty, organizacja szkolenia sportowego w kulturystyce, dobór i selekcja w kulturystyce, struktura i treść treningu kulturystycznego, formy, środki i metody stosowane w szkoleniu kulturystycznym, rozwój wytrenowania w kulturystycei jego kontrola ,analiza wyników sportowych w kulturystyce, prognozowanie obciążenia treningowego. organizacja pracy instruktora kulturystyki, bezpieczeństwo zajęć na siłowni

Formy zaliczenia: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych, seminaryjnych, hospitacji i prowadzeń. Wykazanie się umiejętnościami technicznymi na poziomie umożliwiającym demonstrowanie  ćwiczeń. Uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanych konspektów zajęć treningowych. Uzyskanie pozytywnej oceny z prowadzenia zajęć z zakresu nauczania i doskonalenia sportowej techniki kulturystyki. Uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie teoretycznym.

Termin zajęć: po skompletowaniu grupy

Cena: 1.200 PLN

Dokument końcowy: legitymacja instruktora sportu w kulturystyce

Pełnomocnik kursu: prof. nadzw. dr hab. Władysław Jagiełło

KONTAKT DO BIURA UCEU:
mgr Agnieszka Podbielska tel. 58/55 47 347; kom. 603 766 369; e-mail: biurouceu@awf.gda.pl

Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00
sobota w wybranych terminach

TRIATHLON

Cel:  wszechstronne przygotowanie do pracy w charakterze instruktora sportu w triathlonie poprzez wyposażenie go w wiedzę i umiejętności potrzebne do programowania i prowadzenia treningów z młodzieżą szkolną oraz z osobami dorosłymi.

Uczestnicy: osoby zainteresowane praca w charakterze instruktora sportu w triathlonie 

Wymagania wobec kandydata: pełnoletniość, wykształcenie średnie, zaliczona część ogólna kursu instruktora sportu w wymiarze min. 60 godzin, złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
 • 2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie zaliczonej części ogólnej kursu
 • potwierdzenie opłaty za kurs (najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu)

Czas trwania: sesje weekendowe (sobota - niedziela)

Liczba godzin: 90 godzin oraz 30 godzin praktyk specjalistycznych organizowanych we własnym zakresie

Wybrane treści programowe: funkcje i znaczenie triathlonu, charakterystyka triathlonu jako dyscypliny sportu, rys historyczny triathlonu,  teoretyczne podstawy triathlonu, biomechaniczne kryteria oceny sportowej techniki triathlonowej, wybrane zagadnienia z ogólnej metodyki nauczania triathlonu,  organizacja zawodów i imprez triathlonowych, czynniki determinujące motoryczność triathlonisty, organizacja szkolenia sportowego w triathlonie, dobór i selekcja w triathlonie, struktura i treść treningu triathlonowego, formy, środki i metody stosowane w szkoleniu triathlonowym, rozwój wytrenowania w triathlonie i jego kontrola ,analiza wyników sportowych w triathlonie, prognozowanie obciążenia treningowego. organizacja pracy instruktora triathlonie, bezpieczeństwo zajęć

Formy zaliczenia: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych, seminaryjnych, hospitacji i prowadzeń. Wykazanie się umiejętnościami technicznymi na poziomie umożliwiającym demonstrowanie  ćwiczeń. Uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanych konspektów zajęć treningowych. Uzyskanie pozytywnej oceny z prowadzenia zajęć z zakresu nauczania i doskonalenia sportowej techniki triathlonu. Uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie teoretycznym.

Termin zajęć: po skompletowaniu grupy

Cena: 1.200 PLN

Dokument końcowy: legitymacja instruktora sportu w triathlonie

Pełnomocnik kursu: prof. nadzw. dr hab. Wojciech Ratkowski

KONTAKT
biurouceu@awf.gda.pl
BIURO Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej 58 5547347 - mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369

Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00
sobota w wybranych terminach

KOSZYKÓWKA
TENIS

 

Cel: wszechstronne przygotowanie do pracy w charakterze instruktora sportu w tenisie poprzez wyposażenie go w wiedzę i umiejętności potrzebne do programowania i prowadzenia treningów tenisowych z młodzieżą szkolną oraz z osobami dorosłymi.

Uczestnicy: osoby zainteresowane praca w charakterze instruktora sportu w tenisie

Wymagania wobec kandydata: pełnoletniość, wykształcenie średnie, zaliczona część ogólna kursu instruktora sportu w wymiarze min. 60 godzin, złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
 • 2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie zaliczonej części ogólnej kursu
 • potwierdzenie opłaty za kurs (najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu)

Czas trwania: sesje weekendowe (sobota - niedziela)

Liczba godzin: 90 godzin plus 30 godzin praktyki specjalistycznej organizowanej we własnym zakresie 

Wybrane treści programowe: charakterystyka tenisa jako dyscypliny sportu, rys historyczny tenisa,  teoretyczne podstawy tenisa, biomechaniczne kryteria oceny sportowej techniki tenisowej, wybrane zagadnienia z ogólnej metodyki nauczania tenisa,  organizacja zawodów i imprez tenisowych, czynniki determinujące motoryczność tenisisty, organizacja szkolenia sportowego w tenisie, dobór i selekcja w tenisie, struktura i treść treningu tenisisty, formy, środki i metody stosowane w szkoleniu tenisowym, rozwój wytrenowania w tenisie i jego kontrola ,analiza wyników sportowych w tenisie, prognozowanie obciążenia treningowego, organizacja pracy instruktora tenisa, bezpieczeństwo zajęć na korcie

Formy zaliczenia: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych, seminaryjnych, hospitacji i prowadzeń. Wykazanie się umiejętnościami technicznymi na poziomie umożliwiającym demonstrowanie  ćwiczeń. Uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanych konspektów zajęć treningowych. Uzyskanie pozytywnej oceny z prowadzenia zajęć z zakresu nauczania i doskonalenia sportowej techniki kulturystyki. Uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie teoretycznym.

Termin zajęć: po skompletowaniu grupy

Cena: 1.200 zł

Dokument końcowy: legitymacja instruktora sportu w tenisie

Pełnomocnik kursu:  dr  Marina Jagiełło

KONTAKT
biurouceu@awf.gda.pl
BIURO Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej 58 5547347 - mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369

Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00
sobota w wybranych terminach

PIŁKA SIATKOWA
PIŁKA RĘCZNA

Absolwenci otrzymują legitymację instruktora piłki ręcznej umożliwiającą wydanie licencji trenerskiej C oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktorskiego

 • Terminy: do ustalenia – po skompletowaniu grupy

Miejsce zajęć: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Warunkiem uzyskania uprawnień  jest:
- minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;
- pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej;
- pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;
- pozytywna ocena z pracy pisemnej;
- pozytywna ocena z egzaminu końcowego;

Program – 120 godzin
Część ogólna – 40 godzin
Część specjalistyczna – 30 godzin – wykłady, 40 godzin - zajęcia praktyczne/warsztaty
Część seminaryjna -10 godzin

Wymagania od kandydatów:
Wykształcenie co najmniej średnie, ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia, niekaralność.

Wymagana dokumentacja:

 1. karta zgłoszenia
 2. oświadczenia na kurs
 3. kopia dowodu osobistego
 4. kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie
 5. fotografia w wersji elektronicznej format jpg – rozmiar 3,28 cm (387 pikseli) x  2,62 cm (309 pikseli), 300 dpi, max 100kB
 6. 2 fotografie o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm;
 7. zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie instruktorów piłki ręcznej;
 8. potwierdzenie opłaty za kurs

*System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Czas trwania: sesje weekendowe (sobota - niedziela)

Cena: 1700 PLN

Pełnomocnik kursu:  dr Leszek Biernacki 

KONTAKT DO BIURA UCEU:
mgr Agnieszka Podbielska tel. 58/55 47 347; kom. 603 766 369; e-mail: biurouceu@awf.gda.pl

Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00

STRZELECTWO SPORTOWE

Cel:  celem zajęć części specjalistycznej kursu jest wszechstronne przygotowanie uczestnika do pracy w charakterze instruktora sportu w strzelectwie sportowym poprzez wyposażenie go w wiedzę i umiejętności potrzebne do programowania i prowadzenia treningów strzeleckich z młodzieżą szkolną oraz z osobami dorosłymi

Uczestnicy: osoby zainteresowane pracą w charakterze instruktora sportu w strzelectwie sportowym

Wymagania wobec kandydata: pełnoletniość, wykształcenie średnie, zaliczona część ogólna kursu instruktora sportu w wymiarze min. 60 godzin, złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
 • 2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie zaliczonej części ogólnej kursu
 • potwierdzenie opłaty za kurs (najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu)

Czas trwania: sesje weekendowe (sobota - niedziela)

Liczba godzin: 90 godzin plus 30 godzin praktyk specjalistycznych organizowanych we własnym zakresie

Wybrane treści programowe: funkcje i znaczenie strzelectwa  sportowego, charakterystyka strzelectwa  sportowego jako dyscypliny sportu, rys historyczny strzelectwa  sportowego,  teoretyczne podstawy strzelectwa  sportowego,  wybrane zagadnienia z ogólnej metodyki nauczania strzelectwa  sportowego,  organizacja zawodów i imprez strzeleckich, czynniki determinujące motoryczność strzelca, organizacja szkolenia sportowego w strzelectwie  sportowym, dobór i selekcja w strzelectwie  sportowym, struktura i treść treningu strzeleckiego, formy, środki i metody stosowane w szkoleniu strzeleckim, rozwój wytrenowania w strzelectwie sportowym jego kontrola, analiza wyników sportowych w strzelectwie  sportowym, prognozowanie obciążenia treningowego. organizacja pracy instruktora strzelectwa  sportowego, bezpieczeństwo zajęć na strzelnicy

Formy zaliczenia: 
- teoretyczne i praktyczne przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych, seminaryjnych, hospitacji i prowadzenia zajęć
- wykazanie się umiejętnościami technicznymi na poziomie umożliwiającym demonstrowanie  ćwiczeń
- uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanych konspektów zajęć treningowych
- uzyskanie pozytywnej oceny z prowadzenia zajęć z zakresu nauczania i doskonalenia sportowej techniki strzeleckiej
- uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu teoretycznego

Termin zajęć: po skompletowaniu grupy

Cena:  2.150 zł

Dokument końcowy: legitymacja instruktora sportu w strzelectwie  sportowym

Pełnomocnik: dr Marcin Dornowski (część ogólna - 60 godzin) oraz część specjalistyczna

KONTAKT DO BIURA UCEU:
mgr Agnieszka Podbielska tel. 58/55 47 347; kom. 603 766 369; e-mail: biurouceu@awf.gda.pl

Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00

TENIS STOŁOWY
WSPINACZKA SPORTOWA
PODSTAWOWE INFORMACJE O KURSIE INSTRUKTORA SPORTU
 1. kurs obejmuje 180 godzin zajęć programowych – program kursu jest realizowany przez kadrę trenerską i zawiera: 60 godzin zajęć w zakresie podstaw teoretycznych, 90 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 30 godzin praktyki instruktorskiej w klubie sportowym
 2. absolwenci po kierunku WF lub kierunku SPORT oraz osoby już posiadające tytuł instruktora sportu lub zaliczoną część ogólną kursu instruktora sportu są zwolnione z zajęć w zakresie podstaw teoretycznych
 3. wymogi wstępne dla kandydatów na kurs: pełnoletniość, wykształcenie średnie, złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w skład którego wchodzą:
  • karta zgłoszenia (zakładka „druki”)
  • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie
  • kopia dowodu osobistego
  • oświadczenie o niekaralności (zakładka „druki”)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
  • 1 fotografia w wersji elektronicznej - format jpg – rozmiar 3,28 cm (387 pikseli) x  2,62 cm (309 pikseli), 300 dpi, max 100kB
  • 1 fotografia tradycyjna (format 3,5 x 4,5 cm)
  • w przypadku uczestnictwa tylko w części specjalistycznej dodatkowo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie zaliczonej części ogólnej kursu
  • potwierdzenie opłaty za kurs (po otrzymaniu zawiadomienia z Biura UCEU - najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu)
 4. instruktor sportu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo – treningowej w sporcie szkolnym oraz do działalności pomocniczej pod nadzorem trenera sportu w pozostałych obszarach sportu wyczynowego