Aktualności

WF dla nauczycieli - STUDIA PODYPLOMOWE

11.02.2016

KOLEJNA EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - WF dla nauczycieli
 
PODSTAWOWE INFORMACJE

CEL - zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego jako drugiego przedmiotu w placówkach oświatowych

UCZESTNICY - nauczyciele innych przedmiotów – osoby legitymujące się dyplomem studiów wyższych (absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych posiadający tytuł inżyniera, licencjata lub magistra), posiadające przygotowanie pedagogiczne

CZAS TRWANIA - 3 semestry – ok. 400 godzin zajęć (sesje sobotnio – niedzielne)

CENA - 5.100 PLN

OPŁATY - 1.700 PLN/semestr (potwierdzenie opłaty uczestnicy przedstawiają najpóźniej w pierwszym dniu sesji na początku każdego semestru
opłaty za I semestr dokonuje się po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na studia na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć
opłaty za II semestr dokonuje się na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach II semestru
opłaty za III semestr dokonuje się na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach III semestru

WYMOGI – złożenie kompletu dokumentów w skład którego wchodzą:

    karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
    kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe
    kopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne
    kopia dowodu osobistego
    oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w studiach (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
    2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
    potwierdzenie opłat w wyznaczonych terminach

DATA ROZPOCZĘCIA – dokładny termin rozpoczęcia studiów jest ustalany z chwilą skompletowania grupy – potem każdy z kandydatów zawiadamiany jest drogą elektroniczną o dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć - PLANOWANY PAŹDZIERNIK 2017 roku

FORMA ORGANIZACYJNA – wykłady, ćwiczenia teoretyczne, ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne

FORMA ZALICZENIA – uczestnictwo we wszystkich zajęciach, - zaliczenia teoretyczne i praktyczne, - złożenie karty zaliczeniowej, - złożenie zaświadczenia potwierdzającego realizację praktyki, - złożenie pracy dyplomowej napisanej wg wzoru, - obrona pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie

MIEJSCE ZAJĘĆ – realizacja programu studiów podyplomowych odbywa się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1

DOKUMENT KOŃCOWY – po złożeniu karty zaliczeniowej, pracy dyplomowej i po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują świadectwo oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wychowania fizycznego wydane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

WYKŁADOWCY - zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez specjalistów najwyższej klasy - praktyków i teoretyków wychowania fizycznego i sportu oraz przez najwybitniejsze autorytety w poszczególnych dziedzinach nauki 

KIEROWNIK STUDIÓW – dr Iwona Bonisławska

KONTAKT
biurouceu@awf.gda.pl
BIURO Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej 58 5547347 - mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369

Wróć