Aktualności

KOMUNIKACJA I DZIENNIKARSTWO SPORTOWE - studia podyplomowe

03.09.2015

PODSTAWOWE INFORMACJE

CEL – zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w redakcjach gazet, mediach internetowych, radiu i telewizji na stanowisku dziennikarza sportowego. Dodatkowo absolwent nabywa kompetencji społecznych polegających na umiejętności sprawnego, jasnego i wyraźnego komunikowania swoich myśli i opinii oraz kompetencji związanych z autoprezentacją.

UCZESTNICY – osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych posiadający tytuł inżyniera, licencjata lub magistra)

CZAS TRWANIA – 2 semestry – 250 godzin zajęć (sesje sobotnio-niedzielne) oraz 60 godzin praktyki specjalistycznej realizowanej we własnym zakresie

CENA – 4400 PLN

OPŁATY – 2200 PLN/semestr (potwierdzenie opłaty uczestnicy przedstawiają najpóźniej w pierwszym dniu sesji na początku każdego semestru)

 • opłaty za I semestr dokonuje się po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na studia na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć
 • opłaty za II semestr dokonuje się na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach II semestru

REKRUTACJA – ciągła - decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów – dokładny termin rozpoczęcia studiów jest ustalany z chwilą skompletowania grupy

WYMOGI – złożenie kompletu dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w studiach (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
 • 2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
 • potwierdzenie opłat w wyznaczonych terminach

DATA ROZPOCZĘCIA – dokładny termin rozpoczęcia studiów jest ustalany z chwilą skompletowania grupy - potem każdy z kandydatów zawiadamiany jest drogą elektroniczną o dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć

FORMA ORGANIZACYJNA – wykłady i zajęcia warsztatowe

FORMY ZALICZENIA 

 • uczestnictwo we wszystkich zajęciach
 • zaliczenia teoretyczne i praktyczne
 • złożenie karty zaliczeniowej
 • złożenie zaświadczenia potwierdzającego realizację praktyki
 • złożenie pracy dyplomowej napisanej według wzoru
 • obrona pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie

MIEJSCE ZAJĘĆ – realizacja programu studiów podyplomowych odbywa się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1

DOKUMENT KOŃCOWY – po złożeniu karty zaliczeniowej, zaświadczenia potwierdzającego realizację praktyki oraz złożeniu pracy dyplomowej i po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Komunikacja i dziennikarstwo sportowe” oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

WYKŁADOWCY – zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez specjalistów najwyższej klasy, nauczycieli akademickich oraz dziennikarzy radiowych, telewizyjnych, prasowych i internetowych

PEŁNOMOCNIK STUDIÓW – dr n. hum. Monika Żmudzka-Brodnicka (kontakt: monikazmudzkabrodnicka@gmail.com)

Ewentualny kontakt telefoniczny:

mgr Agnieszka Podbielska

główny specjalista ds. studiów podyplomowych i kursów dokształcających, menedżer sportu
tel. 58/55 47 347
tel. 603 766 369
e-mail: biurouceu@awf.gda.pl
pokój 13 w budynku głównym Uczelni

Adres
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk
Ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

Wróć