Aktualności

KURS WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU - PLAN ZAJĘĆ

16.04.2015

PIĄTEK 24 KWIETNIA 2015 ROKU  SALA 5B

16.00-17.30  dr Wojciech Saklak    
        Prace społecznie użyteczne:
        Cele i zadania prac społecznie użytecznych:
        - wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych
        - elementy kulturalne zajęć w programie dnia
        - prace w zakresie samoobsługi
        - prace na rzecz placówki
        - prace na rzecz środowiska    
17.45-20.45 mgr Jarosław Cendrowski    
        Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku:
        - przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów  
        - przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku    

SOBOTA 25 KWIETNIA 2015 ROKU SALA 5B
    
9.00-10.30   dr Wojciech Saklak    
        Zajęcia praktyczno-techniczne:
        Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych:
        - formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
        - prace dekoracyjne i zdobnicze
        - indywidualne zainteresowania uczestników
        - rozwój zainteresowań uczestników    
10.45-14.30  dr Wojciech Saklak    
        Zajęcia kulturalno-oświatowe:
        Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych:
        - organizacja zajęć kulturalno-oświatowych
        - elementy kulturalne zajęć w programie dnia
        - gry i zabawy świetlicowe
        - konkursy, wystawy, dyskusje
        - śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem
        - organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
        - prowadzenie kroniki    
15.00-18.00   mgr Paweł Mikłaszewicz - Ośrodek Szkoleniowy Pierwszej Pomocy Emergency
        Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku:
        ABC ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń? udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

NIEDZIELA 26 KWIETNIA 2015  SALA 5B

9.00-11.15   dr Bartosz Krawczyński    
        Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
        - koordynacyjna rola władz oświatowych
        - obowiązujące przepisy
        - elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem  potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
11.45-13.15  dr Bartosz Krawczyński    
        Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:
        - rada wychowawców
        - grupa jako zespół wychowawczy
        - organizacja życia i rozkład dnia
        - regulamin uczestnika    
13.30-16.30  dr Bartosz Krawczyński    
        Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:  
        -  opracowanie planu wychowawczego grupy
        -  dokumentacja wychowawcy
        -  obowiązki wychowawcy grupy
        -  metody i formy realizacji planów wychowawczych    


Dodatkowo odbędzie się spotkanie uzupełniające dla kandydatów spoza AWFiS

Wróć